Brambory - zdravá potravina

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin
čtvrtek, 12. prosince 2019

484_iyph_web_button_vertical_210x210px_en.png

Rok 2020 je vyhlášen Mezinárodním rokem zdraví rostlin (International Year of Plant Health = IYPH) a bude i za podpory Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod spojen s řadou propagačních akcí. Věříme, že tyto aktivity přispějí k osvětě a k lepšímu chápání problematiky ochrany rostlin v široké veřejnosti.

MEZINÁRODNÍ ROK ZDRAVÍ ROSTLIN

Zdraví rostlin lze dosáhnout pečlivou agrotechnikou, výběrem vhodné odrůdy a účinnou ochranou proti chorobám a škůdcům.  Optimální provádění vhodné ochrany proti chorobám a škůdcům je stále obtížnější, a to nejen u brambor. Tlak laické veřejnosti vedoucí k mnohdy neuváženému a nesmyslnému omezování přípravků na ochranu rostlin je často kontraproduktivní. Sofistikovaná integrovaná ochrana s využitím moderních přípravků na ochranu rostlin, včetně účinných biologických a dalších opatření přináší kvalitní a zdravé produkty. Její vliv na životní prostředí při správném používání je velmi malý. Často je opomíjený fakt, že škodlivé mikroorganismy v neošetřovaných plodinách mohou být významným zdrojem kancerogenů a mutagenů v potravinách.

ROK 2020 BUDE ROKEM OSLAV ROSTLIN

21.12.2018 Tisková zpráva – New York, 20. prosinec 2018. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této příležitosti se očekává zvyšování povědomí veřejnosti i politiků o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany s vizí naplnit cíle OSN o udržitelném rozvoji. V současnosti není až 40 % celkové sklizně surovin pro výrobu potravin využito z důvodu ztrát způsobených škodlivými organismy rostlin. V celosvětovém kontextu činí ztráty na produkci vlivem fytopatogenních chorob okolo 220 bilionů USD ročně, a vlivem invazních škůdců 70 bilionů USD.

Zdravé rostliny jsou významné pro veškerý život na Zemi, pro fungování ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Škůdci a nemoci rostlin poškozují plodiny, snižují dostupnost potravin a zvyšují náklady na jejich výrobu. Zdravé rostliny pomáhají udržovat zdravé životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické změny, a podporují boj proti hladomorům, bídě a podvýživě.

Mezinárodní rok zdraví rostlin je klíčová iniciativa pro zdůraznění významu zdraví rostlin k zajištění bezpečnosti potravin, ochraně životního prostřední a biodiverzity, a hospodářského rozvoje,“ sdělila zástupkyně ředitele FAO Maria Helena Semedo. Jingyuan Xia, tajemník Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) dodal, že „s přihlédnutím k rostoucímu významu škodlivých organismů rostlin, zdroje nejsou dostatečné k řešení problému. Doufáme, že tento nový Mezinárodní rok zdraví rostlin zajistí větší globální součinnost k podpoře politik v oblasti zdraví rostlin na všech úrovních, což podpoří významně Agendu udržitelného rozvoje.“. Valné shromáždění OSN vyzývá FAO, aby spolu se sekretariátem IPPC působila jako vůdčí agentura v rámci těchto aktivit, a vyzývala vlády, občanskou společnost a sdružení, aby se zapojily do osvěty na globální, regionální nebo národní úrovni. Mezinárodní konference k ochraně rostlin se chystá uspořádat tisíce akcí s tématem ochrany rostlin během roku 2020.

Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin je mezinárodní dohoda, která vznikla v roce 1952 a poskytuje rámec pro ochranu světových zdrojů rostlin před škody působenými škůdci a chorobami. V současnosti má 183 smluvních stran.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako národní organizace ochrany rostlin České republiky, Česká společnost rostlinolékařská a odbor rostlinolékařství České akademie zemědělských věd, jsou si vědomy své odpovědnosti za šíření povědomí veřejnosti v rámci roku 2020. Proto se také na území České republiky chystají akce na podporu Mezinárodního roku zdraví rostlin.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_rok-2020-bude-rokem-oslav-rostlin.html

Videa, jejichž cílem je podpořit vyhlášení Mezinárodního roku rostlinolékařství (IYPH) Valným shromážděním OSN tím, že zdůrazňují významnou roli rostlin v našem životě a význam jejich ochrany, můžete shlédnout zde:

Více o Mezinárodním roku zdraví rostlin se můžete dozvědět např. na webových stránkách FAO (Food and Agriculturale Organization of the United Nations) zde.. nebo v oficiální brožuře:

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec